Velkommen til Mollerup Møllelaug I/S

 

Referat at den sidste Generalforsamling 24 Okt. 2017

 

 

Sidste Statusopgørelse her den 03/10-2017

 

Til alle anpartshavere i
I/S Mollerup Møllelaug

 


             Vils, 3. oktober 2017

 


Indkaldelse til sidste generalforsamling i Mollerup Møllelaug I/S


Der indkaldes til ordinær og sidste generalforsamling i Mollerup Møllelaug I/S:

Tirsdag den 24. oktober 2017, klokken 17.00
Sted: IM Teknik, Næssundvej 437, Karby

Dagsorden er:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af regnskabet
3. Nedlæggelse af I/S’et

 

Med venlig hilsen
p.b.v. / Mogens

 

 

 

Status den 19. august 2017

Så er det endelig lykkedes.
Salget af vores vindmølle er tinglyst og det deponerede beløb i banke er frigivet.
Der er lige inden dette er skrevet overført kr. 1.192,33 pr. anpart til jeres konto.
Der mangler lige en enkelt faktura, for at regnskabet kan afsluttes og afleveres til revisionen.
Så snart vi har det tilbage, vil der blive indkaldt til en sidste og afsluttende generalforsamling, hvor selskabet opløses helt og totalt.

Hilsen Ib Madsen

 

 

Til interessenterne 01/07-2017  - Generalforsamlingsreferat

 

Mollerup Møllelaug I/S
Cvr.nr. 15399449
Generalforsamling, den          27. juni          2017

 


Dagsorden:
1.       Valg af dirigent
2.       Formandens beretning
3.       Foreløbigt regnskab 2016/2017
5.       Forslag til generalforsamlingen
4.       Valg til bestyrelserne
6.       Valg af revisor
7.       Eventuelt

 

Ad 1) John Plejdrup blev valgt som dirigent.
Dirigenten oplyste, at han forud for generalforsamlingen har modtaget meddelelse om at interessentskabets originale vedtægter af 17-07-1991 er bortkommet, og at han havde modtaget en genpart af denne vedtægt med følgende påtegning underskrevet af den samlede bestyrelse:

”Undertegnede, der udgør den samlede bestyrelse i Mollerup Møllelaug I/S, cvr. nr. 15399449, bekræfter herved, at selskabets originale vedtægt af 17-07-1991 er bortkommet, og at den vedhæftede kopi er en nøjagtig og fuldstændig kopi af selskabets originale og stadig gældende vedtægt.”

Dirigenten kunne konstatere herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten noterede at interessentskabets bestyrelse, der består af Ib Madsen, Kresten Riis, Hardy Hellegaard, Mogens Ravnborg og Svend Aage Nyby, alle var mødt.

Ad 2) Formanden, Ib Madsen aflagde beretning. Der blev særligt redegjort for, at bestyrelsen på grundlag af beslutning herom på ekstraordinære generalforsamlinger den 10-05-2016 og 07-06-2016 havde indgået aftale om salg af Møllelaugets mølle, der er opstillet på lejet areal af ejendommen Elsøvej 260, Frøslev. Formanden oplyste herunder, at salgssummen udgjorde kr. 325.000,-. Formanden redegjorde videre for, at tinglysningerne vedrørende overdragelse af rettighederne i henhold til lejekontrakten til køberen af møllen endnu ikke er gennemført. Udlodning af laugets midler til interessenterne og opløsning af møllelauget kan ikke ske inden dette forhold er bragt på plads. Formanden oplyste, at der arbejdets kraftigt på at får dette på plads.

Ad 3)Kirsten Ravnborg forelagde, på bestyrelsens vegne, det foreløbige regnskabet for 2016/2017, som blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4) Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 5) På valg var Mogens Ravnborg og Svend Aage Nyby, der blev genvalgt. Her ud over består bestyrelsen af Ib Madsen, Kresten Riis og Hardy Hellegaard.

Ad 6) Revisor blev genvalgt.

Ad 7) Formanden orienterede om, at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til godkendelse at interessentskabets afsluttende regnskab og opløsning med henblik på udlodning af midlerne i henhold til vedtægten. Ingen andre ønskede ordet.


Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.


Den                       27. juni                        2017

 

                                                                                      
John Plejdrup

 

 

Til interessenterne 07/04-2017  nu er det blevet til en lille historie.

Hej Jens Leth
Har i dag, talt med E Kjær.
Han overtager sagen.
Vil du tilsende ham alt hvad du har i sagen.

Venlig Hilsen Mogen Poulsen Win1

________________

Hej Mogens
Vender den med Peter Dahl på mandag, men tager i dag, fat i E Kjær.
I hører nærmere.


Venlig Hilsen Mogen Poulsen Win1

________________

Goddag

Med beklagelse må jeg endnu engang meddele, at Tinglysningsretten ikke vil godtage den medsendte dokumentation.

Herefter må jeg meddele, at jeg trækker mig fra sagen - jeg orker simpelthen ikke mere, og jeg aner ikke mine levende råd om, hvad jeg skal gøre.

Ib Madsen har oplyst mig, at salg af Hvidbjerg Møllelaug I/S er gennemført uden problemer - under de samme forudsætninger, af advokat Erik Kjær.

Jeg må derfor opfordre parterne til at kontakte advokaten med anmodning om bistand til at gennemføre tinglysningen.

Måtte der ønskes nogle af de fremsendte bilag retur, eller overgivet til advokaten, er jeg naturligvis indstillet herpå.

Med venlig hilsen

Jens Leth

________________

 

 

01/03-2017 - Nyheder mv.

Kære mølleanpartshavere

Hermed en status på møllehandlen og udlodning af I/S’s aktiver:

Da vi på 2. ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2016, tog beslutningen om at sælge møllen, har det været op ad bakke.

Bestyrelsen så hele processen som en formsag, men der kom meget imellem. Vi er lige så utålmodige som alle I andre, for at få en afslutning på salget og afvikling af Mollerup Møllelaug.

Først var der selvfølgelig forhandlinger, for at opnå den bedste pris.
Den fik vi så hos Wind1. 325.000 kroner.
De overtog møllen den 1. oktober 2016, og indsatte samme dag købssummen på en spærret konto i vores navn i Frøslev Mollerup Sparekasse.
Beløbet kan først frigives, når papirerne er i orden. Dvs. tinglysningen.

Det er så her alle problemer opstår.
Der er 3 parter i det her: Wind1, jordudlejren og os.
Når det er i orden det ene sted, er der ting, tinglysningen mangler fra en anden part.

I skrivende stund, er vi fortrøstningsfulde, som vi har været så mange gange, for at tinglysningen har det, de skal have for at afslutte sagen.

Vi kan kun beklage, men det hele er ude af vore hænder.
Så snart vi kan få beløbet i sparekassen frigivet, vil der blive lavet en endelig opgørelse til jer, og det beløb i skal have, vil derefter hurtigst blive overført til jeres konto.

Tjek lige, at kasseren Mogens Ravnborg har det rigtige kontonummer, ellers, uanset, send det han skal benytte til mail: ravnborg56@gmail.com

PVB

Ib Madsen

____________________________________________________________________________________

2017 - Nyheder mv.

          30/01.: Vi venter stadig på tinglysningen går i orden.

____________________________________________________________________________________

Velkommen til Mollerup Møllelaug I/S

 

Efter 2 på hinanden generalforsamlinger er det enstemmigt besluttet at mølles skal sælges, og bestyrelsen har madat hertil.

____________________________________________________________________________________

Vindmøllen er nu solgt.

de nye ejere overtog møllen den 30/09-2016

Den er solgt til Win1

Salgsprisen mv. vil blive sendt med slutopgørelsen her i December måned.

Pr. 01/10-2016 er selskabet i sin form opløst.

 

DET ER VIGTIGT AT I OPLYSER TIL BOGHOLDEREN,
HVIS JERES Bankforbindelser er ændret, evt. nye kontomumre mv.
Hvis i har ændringer til Adressen / kontonummer SKAL i sende det på understående Mail-Adresse.
Bogholderens mail adresse = Ravnborg56@gmail.com
 

er bank eller kontonummeret forkert, kan det bevirke at der ingen penge kommer til Jer.

NB: Den slutudlodning der her kommer er SKATTEFRIT !